Друштво Археолога Републике Српске

Друштво археолога Републике Српске" (ДАРС) је званично удружење археолога Републике Српске. Многи значајни археолози Републике Српске су чланови овог друштва. Друштво археолога Републике Српске је добровољна друштвена, стручна и научна организација археолога, удружених ради остваривања заједничких циљева и задатака утврђених овим Статутом. Основано је 29. августа, 2014. године а уписано у регистар друштвених организација у јануару 2015. године. Основали су га археолози Републике Српске ради унапређења заштите археолошке баштине, као и унапређења археолошке струке и науке у Српској.

Циљеви друштва

Главни циљеви и задаци друштва су организовању научне и стручне дјелатности археолога на територији Републике Српске и на другим територијама на којима су професионално ангажовани чланови Друштва, заступању и заштити интереса археолога и археологије Републике Српске у Републици Српској, Федерацији БиХ, као и иностранству, унапрјеђење, праћење и помагање стручног и научно-истраживачког рада у области археологије, затим развој, усавршавање и подизање стручног и научног угледа друштва, стручно усавршавање чланова друштва, публиковање и приказивање резултата археолошких истраживања,

популарисање археологије, помоћ и подстицај за изложбе, издаваштво, практичне курсеве који ће унаприједити опште познавање археолошке баштине и популаризовати је.

Рад друштва се одвија кроз четири секције:

1. Праисторијска археологија
2. Античка археологија
3. Средњовијековна археологија
4. Методологија археолошких истраживања

Организација друштва

Друштво археолога Републике Српске је стручно и струковоно удружење грађана, добровољна, друштвена, стручна и научна организација археолога Друштво археолога Републике Српске организовано је од сљедећих органа:

Скупштина – Скупштина је највиши орган Друштва и сачињавају је сви чланови Друштва. Одржава се према програму рада и потребама, а најмање једанпут годишње. Изборна скупштина одржава се сваке четврте године. Мандати се могу обновити највише два пута узастопно.
Управни одбор – Управни одбор је извршни орган, односно орган руковођења Друштва који између два сазива руководи радом Друштва и одлучује о свим питањима из своје надлежности у складу са Статутом Друштва и законом. Управни одбор има седам чланова: предсједник, потпредсједник и секретар Друштва, те предсједници четири секције Друштва. Управни одбор бира се на четири године.
Надзорни одбор – Надзорни одбор има три члана које бира скупштина Друштва на четири године. Његове обавезе су да разматра и контролише примјену одредаба Статута и других аката Друштва, извршава права и обавеза свих чланова Друштва, материјално – финансијско пословање, као и исправност коришћења средстава Друштва итд.

Пројекат

Пећина Растуша

Током прве године дјеловања Друштво археолога Републике Српске базирало се на промоцији. Први пројекат који је друштво реализовало је спроведен у сарадњи са Музејом Републике Српске и филмским ствараоцима, а то је пројекат првог документарног археолошког филма Републике Српске „Растуша, ризница праисторије“. Ријеч је о документарном археолошком филму о пећини Растуша, најзначајнојој археолошкој локацији за истраживање палеолита сјеверне Босне

Close Menu